Låneordninger


Lån og tilskudd til kjøp, refinansiering og utbedring av bolig

Startlån til bolig
Startlån kan gis til kjøp, refinansiering og utbedring av nøktern bolig. Tilstrekkelige faste inntekter er en forutsetning for å få startlån. Startlån er behovsprøvd og er rettet mot de som ikke oppnår tilfredsstillende eller fullt lån i bank.

Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til etablering kan gis til bostedsløse, flyktninger, sosialt vanskeligstilte, funksjonshemmede samt unge og eldre i etablerings/reetableringsfasen som har for lav inntekt til nødvendig kjøp av nøktern bolig og som trenger hel/delvis dekning av nødvendig egenkapital. Husstanden må være mer eller mindre varig økonomisk vanskeligstilt I de tilfeller tilskudd gis, vil boligtilskuddet normalt utgjøre 10-30 prosent av kjøpesummen. Ordningen er meget strengt behovsprøvd.

Boligtilskudd til tilpasning
Boligtilskudd til tilpasning kan gis til nødvendig utbedring og tilpasning av ny/brukt bolig samt oppføring av garasje for funksjonshemmede. Ordningen henvender seg primært til funksjonshemmede, eldre over 60 år og andre som har et særlig behov for tilskudd. Boligtilskuddet kan gis til personer med særlig lav inntekt og ingen/lav egenkapital. Husstanden må være mer eller mindre varig økonomisk vanskeligstilt. Maksimalt boligtilskudd er normalt kr. 20 000. Kommunen kan i enkelte tilfeller gi høyere tilskudd. Ordningen er strengt behovsprøvd.

Søknadsskjema kan lastes ned fra hjemmesiden til Husbanken (linken finner du i boksen Les mer), og kan også fås ved henvendelse til NAV Lardal.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom