Langtidsopphold


Formål med tjenesten

Pleie og omsorg over tid, i boform med heldøgns tjenester.

Hvem kan få tjenesten

Du som på grunn av varig helsesvikt med omfattende pleiebehov, ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester.

Tjenestens innhold
Langtidsopphold

Du får pleie og omsorg over tid i boform med heldøgns tjeneste. I samarbeid med deg og din representant vil vi bistå og/eller kompensere for din evne til å ivareta dine grunnleggende behov. Tilsynslegen vil, i samarbeid med øvrig personale, sørge for din medisinske behandling. Det vil foreligge en dokumentert plan for hvordan dine pleie- og omsorgsbehov skal ivaretas.

Tilsynslegeordning

Ved døgnopphold i sykehjem er det tilsynslegen som har det medisinske ansvaret. På kveld, natt, helge- og helligdager dekkes akutte medisinske behov av legevaktordningen.

Fysioterapi

Tilbud om fysioterapi, behandling og/eller veiledning av fysioterapeut gis kun etter vurdert behov.

Hva du kan forvente av oss

 • Du får informasjon, råd og veiledning ved behov.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og du får mulighet til medbestemmelse i hvordan tjenesten utføres i det daglige.
 • Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg/din representant, med respekt for dine ønsker og etter en faglig vurdering.
 • Du eller din representant kan få snakke med legen den dagen legen er tilstede. Sykepleier i avdelingen kan informere om når legen er å treffe.
 • Eventuell målsetting for fysioterapibehandling og trening settes opp i samarbeid med deg, fysioterapeut og øvrig personale.
 • Du får gratis tannlegebehandling.
 • Du får gratis skyss dersom du trenger undersøkelse eller behandling utenfor sykehjemmet.

Hva vi forventer av deg

 • Vi får fullmakt til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra fastlege, spesialisthelsetjenesten og fysioterapeut, slik at vi kan ivareta medisinske forhold best mulig.
 • Du forteller oss hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.
 • Du/din representant sørger for transport til langtidsoppholdet.
 • Du, om mulig, sørger for at ditt private tøy merkes og at du avklarer dine ønsker vedrørende tøyvask.
 • Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som du velger å bringe med til sykehjemmet og du tar selv ansvar for eventuelle tap.
 • Ved innleggelse tar du stilling til og informerer personalet om hvem som skal betraktes som din nærmeste pårørende. Du bør også avklare hvor mye og hva slags informasjon det er ønskelig at personalet formidler til nærmeste pårørende.
 • Du respekterer at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.

Praktiske opplysninger
Betaling

Betaling for langtidsopphold beregnes ut fra dine inntekts- og utgiftsforhold (Forskriften Vederlag for opphold i institusjon).

75 prosent av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp. Fribeløpet fastsettes av departementet og utgjør 6.200 kroner pr år. 85 prosent av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp, inkludert renteinntekter og annen formuesinntekt.

Betalingstak

Egenbetalingen skal ikke være høyere enn de faktiske oppholdsutgiftene i institusjonen.

Forsørgerbyrde

Beboere som forsørger hjemmeboende ektefelle og/eller barn, har krav på fradrag i henhold til vederlagsforskriftens § 5:

”Fradrag skal minst tilsvare de brutto pensjonsytelser ektefelle/barn ville fått fra folketrygden dersom institusjonsbeboeren var død. Dersom ektefelle/barn mottar egen arbeidsinntekt eller pensjoner fra folketrygden, skal de beregnede brutto pensjonsytelser i forrige punktum reduseres krone for krone mot ektefelles/barns arbeidsinntekt og pensjon fra folketrygden.

I tillegg fratrekkes et beløp som tilsvarer 50 prosent av beboerens brutto offentlige pensjoner etter samordning og 50 prosent av beboerens brutto private pensjonsytelser.”

Etterberegning

Hvert år når likningsresultater foreligger blir det foretatt enn etterberegning for de som får tilgode beløp eller må betale restskatt for det aktuelle likningsåret.
Differansen mellom det som tidligere er innbetalt og ny beregning vil bli innkrevd eller tilbakebetalt.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest inne 3 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet behandlingstid.

Klageadgang

Vedtak om langtidsopphold kan påklages etter kommunehelsetjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom