Kart og oppmåling


Karttjenester

Reguleringsplaner, grunn- og eiendomskart kan fås i analog form (tradisjonelle papirkart) skrevet ut fra de digitale kartbasene og fra matrikkelen. Digitale kartdata kan også leveres. Matrikkelen ble innført høsten 2008. Her registreres all viktig informasjon om eiendommer, adresser og bygninger registrert og forvaltet i hovedsak av kommunen.

Via internett kan en anbefale kommunens kartportal i 12K-samarbeidet i Vestfold, for å få rask tilgang til kommunens kartdata. Se kart under «Nyttig informasjon» (i boksen til høyre).

Adresser og adressering i Lardal


Generell informasjon om adresser og adressering i Lardal.

Tomtemåling/klarlegging av eksisterende grense

Oppmåling av tomt foretas normalt i forbindelse med at det avholdes oppmålingsforretning over areal som skal bli ny grunneiendom eller ny festegrunn med hjemmel i matrikkelloven med forskrifter. 

Gebyr og forskrift om vinterperiode

Gebyrregulativ for oppmålingssaker etter matrikkelloven, inneholdende forskrift om vinterperiode med hjemmel i matrikkelforskriftens § 18 tredje ledd.

Eiendomsopplysninger fra matrikkelen - Se eiendom

Her får man opplysninger om gårds- og bruksnummer, eiendomsgrenser, bygninger og adresser. Se eiendom er tilgjengelig på www.seeiendom.no

Kartverket på Hønefoss

Hjemmeside: www.kartverket.no Sentralbord: tlf 08700.
Kart under hjemmesida: www.norgeskart.no

Tinglysing i fast eiendom

Som en av seksjonene i Kartverket finner vi Tinglysingen, som dekker hele landet. Her kan man henvende seg ved spørsmål rundt tinglysing, og for å få opplysninger fra grunnboka. Hjemmeside: www.tinglysing.no. Tlf 08700.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom