Fellesnemnd Lardal og Larvik


I de to kommunene er det nedsatt en fellesnemd i medhold av inndelingsloven § 26.
Fellesnemda består av 12 personer – 5 fra Lardal og 7 fra Larvik. Det er valgt varamedlemmer til nemda.

Fra Lardal er det formannskapets 5 medlemmer som møter i Fellesnemnda. Ordfører Knut Olav Omholt er leder og ordfører Rune Høiseth er nestleder.

Fellesnemnda skal ha følgende mandat:

  • Fellesnemda skal avklare rådmannsstilling i ny kommune og rammer for organisering av prosjekt for prosess for sammenslåing av den nye kommunen.
  • Fellesnemda behandler politisk og administrativ organisering i den nye kommunen.
  • Fellesnemda skal sørge for at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning ved sammenslåingen blir ivaretatt.
  • Fellesnemdas medlemmer skal utgjøre arbeidsgivers representanter i det partssammensatte utvalg for sammenslåingsprosessen.
  • Fellesnemda behandler revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra kontrollutvalgene i de to kommuner.
  • Fellesnemda skal gjennomgå og vurdere alle prinsipielle forhold i sammenslåingsprosessen.
  • Hver av kommunene har i perioden frem til sammenslåing ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør drøftes i fellesnemda. Fellesnemda kan uttale seg  om saker som er til behandling i folkevalgte organer der sakene vurderes å ha betydning for den nye kommunen.

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom