Høringsutkast - Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) – Lardal og Larvik kommuner


Lågen ved Nordkveldemoen

Lardal og Larvik kommune skal slå seg sammen til en kommune 1.1.2018. Begge kommunene hadde behov for en ny og oppdatert helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse og vi fant tiden inne for å gjøre dette sammen, ett år før sammenslåingen.

Vi vet aldri når uønskede hendelser rammer lokalsamfunnet eller hva de uønskede hendelsene består av. Det som er helt sikkert, uønskede hendelser vil skje og at vi som lokalsamfunn blir utfordret. Det er viktig å erkjenne.

Uønskede hendelser som flom i Numedalslågen, urbanflom på Rødberg, oljeutslipp i sjø og lengere strømbortfall krever kommunal håndtering. Kommunen må være forberedt på å håndtere slike uønskede hendelser. Kommunen skal utvikle trygge og robuste lokalsamfunn og har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Kommunene skal bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner også ved uønskede hendelser. På denne måten utgjør kommunene fundamentet i norsk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.

Risiko og sårbarhetsanalysen skal bidra til å gjøre oss enda mer bevisst og få frem tiltak som kan redusere risikoen og/eller redusere skadevirkningene når en hendelse har skjedd.

I linken under ligger høringsutkastet til helhetlig ROS for Lardal og Larvik. Det er ønskelig å få innspill til denne og spesielt på forslag til tiltak som kan gjøre samfunnet enda mer robust.

Høringsukast - Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) – Lardal og Larvik kommuner 2017

Etter høringsfristen skal rådmennene i de to kommunene komme med forslag til prioriterte tiltak ovenfor de respektive kommunestyrene. Det tas sikte på at kommunestyrene får seg forelagt analysen i februar måned 2017.

Frist for innspill er 20. desember 2016.

Kontaktperson i Lardal:  Finn Roar Bruun, tlf. 922 57 185
Kontaktperson i Larvik:  Knut Hj. Gulliksen, til 983 31 663

Høringsuttalelse sendes: post@lardal.kommune.no

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom